Ascension info
trueu

SKIFTE I MEDVETANDE


OCH DIMENSIONER


På väg mot en Gyllene tidsålder

 

Vi är mitt i ett stort skifte här på vår jord. Ett skifte i medvetande vilket betyder ett helt nytt sätt att leva på.

Vi går emot att leva i enhet istället för separation/dualitet. 

Vi är här för ställa allt tillrätta som varit kaos och i obalans. 

Ingen kommer ge detta åt oss.

Världen kommer inte bara "fixa" till sig.

Vi är alla här alla här för att ta vår del av ansvar för det.

 

För att kunna uppnå ett högre medvetande behöver vi komma till insikt om att 

den yttre världen är endast en reflektion och spegling av vad vårt inre skapat, antingen det gäller på personlig nivå eller kollektiv sådan. Vår verklighet hänger ihop med vår medvetenhet.

Vår medvetenhet med vår frekvens.

Vår frekvens hänger ihop med hur integrerad vårt Högre Jag är i vår fysiska kropp. 

Vårt Högre Jag kan inte integreras med oss i fysisk form när vi håller begränsade föreställningar, värderingar och tankeformer om oss själva. Vårt Högre Jag kan inte integreras inom oss när vi håller undantryckta känslor inom oss.

Vårt Högre Jag har inga begräsningar. Vårt högre Jag håller ingen skuld och skam. 

 

Vi har länge levt i tron på att vår trygghet ligger i händerna på andra. Vi har lagt vår hälsa i händerna på andra.

Vi har trott att vi är det andra säger att vi är. Vi har trott att vi vet allt genom att tänka och lära av andra som vet mer, och trott på att vi behöver leva våra liv i rädsla och separation. Vi har sökt tryggheten i våra förtryckare.

I ett system som håller oss fångna i beroendet av det. I förhållanden och relationer som gör likadant.

Vi har lagt skuld på andra för att de gör så och vi har lagt skuld på andra som inte ger oss det vi inte kan ge oss själva.

 

Vi har inte förstått att vi har levt avskilda från våra Gudomliga rättigheter och i tillit till vår egen visdom.

Vi har trott på vår skyldighet att tjäna ett system som förgör allt som är naturligt och är enligt vår natur. 

Vi har trott på ett system som grundar sig på rädsla, maktmissbruk och separation.

Det är dags att göra oss fria från detta och skapa en ny verklighet byggt på kärlek, gemenskap och vördnad för vår Moder Jord.

Vi är här för att minnas och förstå vår egen potential och alla våra gömda och glömda gåvor och talanger så att vi kan leva våra liv i den fulla förståelsen av vad detta innebär och vilken vår uppgift är här på jorden.

Vi är här för att skapa himmelriket på jorden.

Vi är alla medskapare av denna nya Jord och ju fortare vi inser detta desto fortare kan det manifesteras.

Vi är alla här för att bistå vår Moder Jord och allt liv och fullt kapabla i att göra detta tillsammans om vi kommer ihåg vilka vi är.

Våra själar har denna djupa önskan och längtan efter att få smälta samman med våra mänskliga Jag och att vi ska släppa allt som står i vägen för detta.

Vi är alla mästare i våra liv så låt oss manifestera allt det goda i livet så att vi kan uppnå strålande hälsa, överflöd av allt gott och evig frid inom oss och utanför oss.

 

Läs vidare längre ner på sidan

ASCENSION INFORMATION

 

För dig som är i en andlig process och uppvaknande.

 Få en förståelse om vad som händer och hur du påverkas.

Mia Engevik Trueu.nu Den andliga processen

ASCENSION PROCESSEN

Uppvaknandet

Vår Ljuskropp

Processen startar

För att möta ljuset behöver vi möta mörkret

Mia Engevik Trueu.nu Energi & Chakrasystem

ENERGI & CHAKRA SYSTEM

Vårt energisystem

Medvetande kopplat till Chakran

Våra kotor och olika kroppar

Mia Engevik Trueu:nu Ascension symptom

ASCENSION SYMPTOM

Andligt uppvaknande och Ascension

Vilka symtom kan vi erfara när vi går igenom vår andliga process och ascension?

FYRA STADIER AV MEDVETANDE

 

Allting består av cykler. Stora som små. Korta och långa.

EN cykel går ifrån en ytterlighet till en annan, mellan två polariteter kan man säga.

Vårt andetag är ett sådant. Dag och natt ett annat.

Årets växlingar mellan sommar till vinter ytterligare en.

I våra månader under året har vi också vår måncykel där vi går från ny måne till fullmåne.

Vi är alla en del av dessa cykler och påverkas på olika sätt även om vår medvetenhet om detta inte

har varit så stor under en längre tid.

Detta på grund av ytterligare en cykel som spänner över långt längre tid än vår nu normala livslängd.

Mänsklighetens medvetande växer och förminskas under denna cykel och detta under en period av 24000 år.

Under 12 000 år ökar vårt medvetande för att därefter förminskas under 12 000 år.

Inom Hinduismen kallar man detta en cykel av Yugas som är uppdelat i fyra olika delar precis

som vårt år har årstider. 

Inom denna period genomgår mänskligheten perioder av dess lägsta medvetande till dess högsta sådant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är nu på väg ur den period av lägsta medvetande kallad Kali Yuga och börjar vakna upp till ett

högre medvetande.

Under Kali Yuga lever vi i en verklighet bestående av dualism. Vi är helt avkopplade från våra

högre Jag och lever i stora polariteter. Ingenting sker utifrån kärlek utan istället styrs vi utifrån rädsla.

Makthavare styr i intresse av att separera med gränser och tagit sig rättigheter att

äga land och naturrikedomar. Man ser inget värde i Jorden mer än materiellt.

Man belönas för att döda men straffas för att älska.

Man ser endast värde i pengar och inte i medmänsklighet. Stora ojämlikheter råder mellan man och kvinna och detta skapar enormt lidande.

Människan skapar inte bara stora obalanser på vår jord utan också inom sig själv.

Det är ett oerhört destruktivt sätt att leva på som skapat enormt mycket lidande och som går mot dess egen undergång och förgörande av sig självt.

 

Den stora obalansen skapas ur ett förhållningssätt där det feminina ej värderas,

respekteras eller uppskattas. Vi måste ha förståelsen om vad det feminina verkligen representerar ur gudomligt perspektiv för att kunna förstå detta. Det feminina existerar inom både män och kvinnor och är de polariteterna

vi bär inom oss. Ur gudomligt perspektiv är inget av dessa mer värt än det andra.

De är i total balans och i total villkorslös kärlek till varandra.

Det feminina och maskulina kan ses som plus och minus, yin och yang osv.

Det existerar inte endast inom oss utan inom allt liv.

När vi förstår detta inser vi också att vi är en del av vår jord som en feminin jord och kan se likheterna mellan hur vi behandlar jorden på samma sätt som kvinnor behandlas.

 

Utan denna respekt för det feminina går vi mot vår egen undergång kan man säga eftersom det feminina

bär oss och ger liv åt oss. Vi förgör det som ger oss liv och näring.

 

Vill du fördjupa dig mer inom detta område

 

 

Läs vidare i boken Offer till Orakel

 

 

Se kurser

 

 

Se bloggtext

 

 

Cykler inom cykler inom cykler . . .

 

Varje så kallad årstid i denna cykel är kopplad till vår nivå av medvetande och livslängd.

För att förklara detta närmre behöver vi återkomma till detta med cykler.

Under en dygnscykel på 24 timmar roterar vår jord runt sin egen axel. Under ett år roterar den runt

vår sol. Detta vet vi, men det inte många vet om är ytterligare en sol som var namn är Sirius som är många tusentals gånger större än vår sol, vilken hela vårt solsystem roterar runt.

Detta är det som kallas Yuga cykeln. Det tar 24 000 år för vårt solsystem att rotera runt Sirius. 

Sirius kallas vår spirituella sol och vi kan förstå hur vi mister vår kontakt med

vår spiritualitet och på samma gång vår medvetenhet då vårt avstånd till Sirius är långt.

Vi hamnar i ett djupt mörker vilket kallas för ”The dark age”.

Det intressanta är att detta inte sker i en cirkel utan i en elliptiptiskt loop formad bana.

Det är inte bara vårt solsystem som rör sig på detta sätt. Sirius rör sig på likadant sätt interagerad med vårt solsystem.

Alltså, hela vårt solsystem tillsammans med Sirius förflyttar sig på samma gång i cirkulerande rörelser framåt.

Det bevisar att vi inte går igenom exakt samma cykler om och om igen utan att en utveckling sker.

Det finns en mening med allt. Det finns en mening med att möta mörkret.

Det för oss närmre ljuset och vidare mot ytterligare högre medvetande.

Det kallas evolution.

 

 

Vår livslängd hänger ihop med vårt medvetande

 

En Yuga cykel delas upp i fyra delar där varje del påverkar vårt medvetande i olika grad.

Ju högre medvetande desto längre livslängd.

Av de 24 000 år en Yuga är består 12 000 år av dessa att vi går mot ett högre medvetande, alltså vi ökar vårt medvetande, och resterande 12 000 år går vi mot ett lägre sådant. Vi kan få en förståelse för hur detta sker när vi nu vet att att vårt solsystem roterar i ett binärt system tillsammans med Sirius. I denna rotation förflyttar sig vår sol och Sirius närmre och närmre varandra under 12 000 år, för att till slut mötas och därefter skiljas igen och förflytta sig längre och längre ifrån varandra. 

 

Under Kali Yuga perioden uppnår mänskligheten endast en ålder av 100 år.

Under Dwapara Yuga är den mänskliga livslängen 1000 år.

Under Treta Yuga 10 000 år och under Satya Yuga också kallad "The golden age" 100 000 år.

Inte bara livslängden är lång utan även vår fysiska längd. Människan var gigantisk.

Under "The golden age" fanns inga sjukdomar, alla levde i harmoni med varandra, med vår jord och allt liv. 

Våra fysiska kroppar var integrerade med våra högre eteriska Jag vilket gjorde oss ofantligt stora.

Det är det vi är här för att integrera igen och det kallas "The ascension process".

Det handlar inte om att stiga upp någonstans eller att lämna denna planet. Det handlar om det motsatta.

Att föra ner våra högre Jag och integrera dessa i vår fysiska form.

 

Vi kan inte få tillgång till all denna medvetenhet och kunskap vi hade så länge vi letar utanför oss själva.

Så länge vi lever i ignoransen att vi redan vet allt.

Så länge vi lever i dualitet och rädsla.

Så länge vi inte tänker på helhet i allt och gör saker i egen syfte av vårt eget bästa och inte allas.

Så länge vi försöker springa ifrån vårt mörker och tror andra har svaren och lösningarna på våra egna problem.

Så länge vi lever i tron på oss själva som förmer eller som förmindre.

Så länge vi värderar saker ur ett dömande perspektiv.

Så länge vi lever i tävlan och maktkamp.

Så länge vi söker bekräftelse utifrån istället för inom oss.

Så länge vi inte har medkänsla för oss själva och alla andra.

Så länge vi inte förstår att allt är en reflektion av vårt eget inre.

Så länge vi tror på en Gud utanför oss själva.

Så länge vi tror på en Gud som straffar och dömer oss.

Vi skulle inte kunna hantera varken frekvensen eller kunskapen.

Därför behöver vi tid på oss att integrera allt. 

 

Det gör ont att möta våra egna inre demoner, men inte förrän vi vågar göra det kan vi bli fria från dessa.

Att våga att erkänna och tillåta oss göra så är nyckeln ur dömandet.

Först då kan vi ge oss själva medkänsla för all vår operfekthet och på samma gång ha förståelse för andras sådan. Vi är inte här för att vara felfria.

Vi är här för att skaffa oss kunskap, lärdomar och erfarenheter av allt som är dualism och separationen.

Vi är här för att utforska allt vi INTE är, som INTE är våra sanna Jag för att förstå vilka våra Sanna Jag är.

För att förstå hur det är att leva separerade från Gud och balansen mellan det feminina och maskulina.

Vi är här för att lära oss att den sanningen inte kommer utifrån utan inifrån oss själva

Att Gud bor inom oss och att vi alla är skapade ur dessa två gudomliga polariteter som är en del av oss alla. 

I denna balans hittar vi vår oskuld och inre barn. Den heliga treenigheten. 

 

Vem säger att Yuga perioderna är bestämda? Vem säger att de alltid har varit denna längd?

Vi är medskapare till dessa cykler och det är vår nyfikenhet, villighet, tro och vilja om att kunna leva våra liv i harmoni och balans igen som styr hur fort vår utveckling ska ske.

Någon eller några måste gå först och det är det vi ljusarbetare är här för att göra.

Inte för att vi ska bli populära eller få uppskattning eller berömmelse, för det kommer vi inte få. Tvärtom. 

Vi kommer att möta på mycket motstånd.

 

Men för vår planet, dess framtid och framtida generationer.

Vi kommer ihåg. Vi minns denna Gyllene tidsålder.

Med hela vårt hjärta får vi tillsammans manifestera den planet vi drömmer om att leva på igen. 

 

 

 

MIA ENGEVIK


Coach Mentor Guide 


Föreläsare


 

 

Aktuellt


 

Lrem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

Kontakt


 

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074