Energi & chakra system
trueu

ENERGI &

CHAKRA SYSTEM

Vårt energisystem

 

Våra kroppar fungerar som ett energisystem uppbyggt av olika energicenter (chakra), placerade med jämna mellanrum utefter våra kroppar. Energi tas upp via dessa och fördelas ut till respektive kroppsdel dom representerar, via meridianer och akupunktur punkter som i sin tur för detta vidare till våra vävnader. Sk. axiationala linjer och punkter går längs meridianerna. Dessa axiatonala linjer har legat oaktiverade i oss men med syftet att förse våra kroppar med högre frekventiell universell energi.

 

Vi kan se på oss själva som ett operativ system utan internet, där vi fungerat endast utefter dom program vi har haft lagrade i systemet. Våra axiatonala linjer är vårt internet. Vår koppling till att ta in ny/högre information som hjälper oss att fungera på ett mer optimalt sätt. Vårt axiatonala system hjälper oss att aktivera vårt DNA som legat slumrande i oss till att att vakna upp igen så att vi kan få tillgång till de koder vi behöver för att kunna leva i vår fulla kapacitet och potential. Detta hjälper oss också att förstå vad som begränsar oss från detta. Vilka program så att säga vi styrs utifrån som håller oss i motsatt riktning och vilka vi behöver avprogrammera oss ifrån.

 

Alla chakra representerar en viss uppgift och styrs av vårt emotionella jag. Våra känslor.

Alla med olika känsloattribut vilket i sin tur förmedlar en viss vibration/frekvens.

 

Medvetande kopplat till chakran

 

​Vi har sju chakran placerade i våra fysiska kroppar, men vi har också chakra placerade utanför våra fysiska kroppar. Ända upp till 330 stycken enligt vissa. Det vi är på väg mot nu är en utveckling och evolution till att aktivera tolv av dessa.

Chakrana är som roterande energihjul vars center är i mitten av våra kroppar och som en kon fördelar sig utåt både framåt och bakåt ut. En kanal mellan dessa chakra som går igenom vår ryggrad upp genom vår huvuden ger oss tillgång till energi både uppifrån och nerifrån så att ett flöde uppstår. En cirkulation. Vår så kallad prana energi, vår livsenergi. När dessa chakra blir ”renade” det vill säga, när vi rensar ut all densitet vi håller kvar inom oss så kan dessa chakra istället börja fungera som ovala istället för koniska och bilda en bro mellan de omgivande chakrana och ett sammanhängande chakra system bildas, ett så kallat regnbåge chakra. 

Det handlar egentligen om att vara sann mot sig själv. Att erkänna allt inom sig, sina känslor, utan att döma det. Att våga känna och inte längre gömma undan saker för oss själva. När vi gör detta kan vi integrera högre chakran in i våra kroppar.

Varje chakra kan man säga representerar en viss medvetande nivå och på så sätt en portal in i en dimension. Ju högre chakran vi aktiverar desto högre frekvens uppnår vi i våra kroppar.

De chakra vi levt utifrån tidigare har varit våra tre lägsta chakra vilket innebär att den dimension vi levt utifrån har varit en tredje sådan. Vi har inte haft våra hjärtchakran aktiverade som balanserar polariteter, vilket resulterat i att vi levt utifrån våra egon istället.

För att kunna aktivera våra högre chakran behöver vi då naturligtvis rena de lägre först men också rota oss neråt mer allteftersom vi stiger uppåt. Vi behöver integrera dessa högre frekvenser i våra fysiska kroppar.

Det det handlar om är egentligen att integrera våra högre Jag i våra fysiska kroppar. För att kunna nå högre medvetande behöver vi så att säga börja från botten och arbeta oss uppåt.

Varje chakra som vi nämnt tidigare representerar ett viss medvetande/dimension i stigande ordning.

För att kunna ta oss från en dimension vidare till en annan behöver vi vara klara med den lägre underliggande sådan. Den ”verklighet” vi levt utifrån har varit en tredimensionell sådan, alltså endast de tre lägre chakrana har varit aktiverade. Detta betyder inte att dom varit rena och fullt fungerande i sin fulla vibration eftersom vi lagrat enormt mycket negativa emotioner inom dom, vilket betyder att vi inte har levt utifrån vårt sanna Jag.

 

Från kolbaserade till kristallbaserade kroppar

 

​Vår ryggrad består av 33 kotor. Dessa kotor fungerar som en minnesbank som lagrar all information från vårt mentala och emotionella jag. Precis som ett data chip hålls denna information på plats och inte förrän denna information rensas från onödig sådan (som inte gynnar vårt högsta bästa), kan det få full funktion och energin att flöda så att vi fungera enligt vår ursprungliga gudomliga genuppsättning.

Mellan dessa kotor finns diskar som håller kotorna separerade från varandra och inte ger full information från en kota till en annan förrän vi också aktiverat dessa till att vibrera som soldiskar av energi.

 

Vi som mänskliga varelser består av energi som också strålar ut från våra kroppar som ett energifält runt oss. Denna energi regleras utifrån flera olika plan. Fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt. Vi kan säga att vi har fyra kroppar. Alla dessa behöver vara balanserade och integrerade för att vi ska kunna nå ett högre medvetande och en förståelse för hur dessa fungerar kan underlätta det hela.

Vår mänskliga och fysiska form är endast en bostad till vår nivå av medvetande.

Vårt medvetande existerar var sig fysisk kropp eller ej.

Nivån på vårt medvetande har egentligen inga begränsningar i den fysiska kroppen om den inte begränsas av vårt egos behov av dualitet, men eftersom evolutionen varit den motsatta har detta varit det som styrt oss, vilket lett till en enorm densitet i våra kroppar.

 

Att gå mot ett högre medvetande innebär att släppa densitet för att kunna släppa in en högre vibration.

Att kunna gå från ett väldigt lågt medvetande till ett högre sådant behöver sin tid för att allt ska kunna transformeras, integreras och stabiliseras i fysisk form.

Att göra detta på en dag skulle vara en alltför stor påfrestning för våra kroppar. De behöver ändra struktur ner på cellnivå från att ha varit kolbaserade till att bli kristallbaserade. Denna förändring är nödvändig eftersom den kolbaserade strukturen inte kan hålla dessa höga frekvenser.

 

När vi börjar släppa densitet i våra kroppar absorberar vi alltså mer och mer ljus/höga frekvenser och slutligen är detta det som ger oss energi och vårt behov av föda i form av mat kommer att avta allteftersom. Denna transformation sker inte enbart och utan anledning på individ nivå som vi kan förstå, utan är en del av den evolution och cykel vi är inne i som påverkar jordens elektromagnetiska fält, dess gravitation och allt som lever här och vi behöver följa med i den utvecklingen för att klara av att leva här.

För att kunna leva i fysiska kroppar på vår jord behöver vi samma frekvens som jorden.

 

Vårt jobb börjar med att lista ut vad vi håller i våra mentala och emotionella kroppar som hindrar denna process, och för att kunna göra detta behöver vi ha förståelsen för hur dessa fungerar.

 

Vill du lära dig mer om detta?

 

Nedladdningsbara kurser och läsning som True U erbjuder

Föreläsningar