Dualitet-Enhet
trueu

Från DUalitet till ENHET

As you live your frequency, you affect everyone, every place you go. That is what you are doing now.


There are many who already understand their assignment, and there are those whose memories are just beginning to rise. The plan to change the frequency modulation affecting the human species entails the rebundling of your DNA and of the light-encoded filaments.


Emotions are a source of food.


There are those whose food source is love, and the Original Planners intend to alter the frequency of Earth to that of love. The current owners' food source of fear, anxiety, chaos, hunger, and despondency must be removed. Guess who is removing this food source? You are! As members of the Family of Light, you are renegades.


You are systems busters, here to conquer your own fears and to show the rest of the planet that there is no reason to fear anything. You love to go in and cause trouble.


You are famous for going into systems of reality and altering the frequency, thus bringing information. It is not your task as members of the Family of Light to proselytize. You simply go into systems and act as receptacles; you receive the creative cosmic rays into your bodies, the bodies that you occupy as humans. You are in disguise as humans, and you allow a process to take place.


You are coded, and as your memory begins to rise, you will respond to the plan with which you came here to participate to alter the frequencies. You will begin to hold, keep, and maintain a certain frequency and then to line it. Identity as frequency is the sum total of your physical, mental, emotional, and spiritual bodies broadcast as electronic pulsations.


The plan is gigantic at this time.


Earth is assisting, in its own way, the evolution of the universe. Earth is where things are happening: it is the hot spot, the place to be. It is where the plan begins to blossom, and what happens on Earth is going to affect many, many worlds."


- Bringers of the Dawn, Teachings from the Pleiadians (Barbara Marciniak)

 

Vi är alla skapare

 

Oavsett vår medvetenhet av oss själva som skapare är vi det. Vår tro på oss själva som offer för våra omständigheter och liv vi lever har skapat enormt mycket lidande.

Dualitet handlar egentligen om vår tro på oss själva som avskurna från Gud och vår egen gudomlighet. 

Dualitet handlar om att se Gud som någontin utanför/över oss själva som styr över våra liv med ett bedömande av oss som värdiga eller ej, goda/onda, bra eller dåliga.

När vi lever i enhet lever vi i enhet med Gud. Vi förstår att det inte ligger en bedömning i någonting av det vi skapar. 

Lärdomen i att vara skapare ligger i att lära oss av att vara skapare. Att skapa det vi vill ha istället för att skapa det vi inte vill ha.

I dualismen har vi en tro på att vår hälsa och våra liv ligger i händerna på andra. Att andra har mer makt över våra liv än vad vi själva har. Att andra har mer rättigheter än vad vi själva har. En aspekt av detta är att vi ser oss själva som offer och har gett ifrån oss vår makt till andra. Den andra aspekten är att vi anser oss ha mer rättigheter än andra och anser oss vara mer värda än andra. Detta kallas offer/förövare medvetande och vi har länge levt utifrån denna föreställning och tro.

Ur Gudomligt perspektiv finns inget dömande av varken det ena eller andra som bättre eller sämre. Det finns ingen Gud som dömer det vi gör. Det enda sättet för oss att förstå detta är genom erfarenheter av hur det är att leva som både offer och förövare. Vi förknippar förövare med ondhet och offer med godhet, men ur gudomlig synvinkel döms eller bedöms inget som ont eller gott. Att leva i enhet handlar om att varken se sig som förmer eller som förmindre än någon annan. Det handlar om att se alla som sina jämlikar och att inte ha en agenda för sitt eget bästa utan för allas.

Så länge vi lägger en bedömning på saker är vi i dualism. Så länge vi ser oss som offer kommer vi oundvikligen att lägga en bedömning. På oss själva som förmindre och vår förövare som förmer. Alltså vi ser oss själva hjälplösa och maktlösa. Så länge vi ser oss som hjälplösa och maktlösa kommer också vi attrahera till oss det motsatta. 

Inte för att Gud straffar oss utan för att vi ska lära oss att vi inte är maktlösa mer än i vår föreställning om detta.

Den inställning vi har till oss själva är det som styr hur vår omgivning ser ut. Det är endast en illusion att någon har makt över oss. OM någon behöver någon annan för att skapa en maktposition så kan man fråga sig. Vem har makten egentligen? Det handlar om att behöva livnära sig på någon annans energi. Någon annans arbetskraft. Någon annans kropp. Någon annans tid. Någon annans styrka man inte själv har.

Makthavare finns så länge vi ger makten åt dom. Den dagen vi ändrar inställning om oss själva att vara underlägsna kommer allt förändras. Ur dualistisk synvinkel har vi trott att vi då måste se OSS som förmer/överlägsna istället för att återta vår makt. Ur enhets och gudomligt perspektiv behöver vi inte kämpa om maktpositioner. Vi behöver inte väga vår egen maktposition med någon annas. Alltså vi behöver inte ta makten ifrån någon annan för att vara maktfulla. Vi är maktfulla på det sätt att vi vet vilka vi är som skapare utan att ha makt över eller under någon annan.

 

Att byta perspektiv

 

 

Dualismen handlar om att vi tror att vi är det andra säger att vi är. Vi skapar vår självbild om oss själva av en reflektion utanför oss själva istället för att skapa den inifrån oss själva. På detta sätt börjar vi göra en bedömning av vårt egenvärde tolka av andras uppfattning av hur de upplever oss i förhållande till deras egna behov. 

Vi förstår inte att vi är de vi är oavsett vad andra tycker eller tänker om oss. 

I enhet inser vi att vår omgivning är en reflektion av vårt eget inre och hur vi betraktar oss själva och anser oss själva vara värdiga att bemötas. Detta ligger djupt lagrat i vårt undermedvetna utifrån tidigare upplevelser och liv vi levt och vi är oftast inte medvetna om det men när vi börjar bli det kan vi se mönster i våra liv som upprepar sig om och om igen.

Ur dualistisk synvinkel tror vi att för att kunna förändra vår livssituation behöver vi förändra vår omgivning.

Ur enhets perspektiv inser vi att allt vi behöver förändra är vår egen inställning till oss själva. Först då förändras vår omgivning. Vi behöver inte göra någonting annat än så. Vi lägger enormt mycket energi på att hela tiden lägga skuld på vår omgivning för vårt eget mående och hur vår livssituation ser ut. Vi kan tro att vi behöver förändra hela världen för att kunna vara lyckliga, men det enda vi behöver förändra är vår inställning och attityd till oss själva. 

När vi gör det kommer vi uppleva världen som helt annorlunda och andra kommer att uppleva oss som annorlunda. Vi kan förändra världen bara genom att förändra vårt perspektiv.

 

 

Vår hälsa ligger i händerna på andra

 

När vi lever i dualitet ser vi på våra fysiska kroppar som något vi blivit tilldelade. Vi förstå inte att våra kroppar är vår egen skapelse och en boning för vår själ under vårt jordeliv. Vi kan inte förstå att våra tankar och känslor har något att göra med hur våra fysiska kroppar mår. Det enda som egentligen skapar sjukdomar i oss är vår oförmåga till att tro på möjligheten att kunna läka oss själva. Vi vill inte ta ansvar eller kommandot själva för vårt mående. 

 Vi tror att någonting utanför oss själva ska kunna läka vårt inre.  

Om vi har tankar vi inte tycker om tar vi en tablett för att döva dessa. Om vi har känslor vi inte tycker om tar vi en tablett för att inte känna det vi känner. Vi försöker fly från vårt eget inre istället för att möta det.

Detta är oerhört destruktivt för vår själ som vill visa oss något som behöver läkas inifrån oss själva och hjälpa oss utvecklas som själar i mänsklig form. Genom att istället ge det vår uppmärksamhet och förståelse för vad det vill säga oss kan vi ge det den kärlek och medkänsla det behöver för att vi ska kunna bli fria från det som skapar lidande inom oss.

 

Vår tro på vår egen läkning är avgörande för vår hälsa

 

I konceptet av oss själva som skapare och på samma gång våra egna healers har vi förmåga till både läkning och sjukdom. Det är vår tro som avgör vilket som är vilket. 

Det första steget är att inse att ingenting oorganiskt kan läka oss. Ingenting som vi inte har naturligt i våra kroppar kan orimligtvis läka oss. Det är en omöjlighet eftersom våra kroppar inte endast är organiska i sin fysiska form men dessutom styrs energimässigt av våra emotioner och tankar för att fungera och existera. 

Många lämnar till slut föreställningen om detta när de inser att de inte blir hjälpta. Det enda som händer är att vi blir avtrubbade och att det dämpar symptomen. Vårt energisystem hämmas och vårt energiflöde förminskas. Det är ödestigert på det sätt att det på samma gång betyder att vi förlorar kontakten med vår själ och egen makt över våra liv och vårt mående. Vi litar mer på piller än oss själva. 

Nästa steg är att välja alternativa behandlingsformer. Men även där ger vi vår tillit till vår läkning åt att andra har lösningen åt oss.

INGEN! behandlingsform oavsett teknik kan hjälpa oss.

 Det är vår tro på den som gör det.

 INGEN annan kan hela oss än vi själva.

Det är vårt tro på att andra kan som gör det.

Vår tro är det enda som kan läka oss.

När vår tro ligger i att andra kan läka oss hjälper detta i stunden. Själva roten till problemet ligger kvar under ytan.

Ingen kan läka detta utan vi själva. Andra kan hjälpa oss att förstå vad själva orsaken ligger i våra problem men de kan inte ta bort problemen åt oss. Det är som att klippa bort ett ogräs. Det kommer alltid att växa upp igen så länge roten finns kvar. Problemen vi har kommer att återkomma eftersom vi tror att vi behöver någon annan för att bli kvitt dom. Vi blir beroende av våra behandlare istället för läkemedel. 

Detta är det mest skrämmande många kan tänka sig. Att själva vara de som har makten över sina egna liv. Vi vill gärna slippa det ansvaret och lägga det på andra. Detta har varit ett mänskligt problem under årtusenden och de som har försökt förklara detta har blivit dömda på alla tänkbara sätt genom tiderna. Jesus blev hängd på sitt kors. Kvinnor har blivit brända på bålar. Även idag skapar detta oerhört mycket upprörande känslor hos människor. Människor vill inte höra att dom själva är ansvariga för sin egen hälsa. 

Det ironiska i detta är ju att vi själva har makten över våra liv men att vi hellre väljer att andra har det. Vi ger Gud skulden för det eller andra, men inser inte att vi själva är en aspekt av Gud. 

 

 

I allt det onda finns något gott

 

Att älska utan villkor

 

 

 

 

 

MIA ENGEVIK


Coach Mentor Guide 


Föreläsare


 

 

Aktuellt


 

Lrem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

 

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Sept 22, 2016

Kontakt


 

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074