Från Offer till ORAKEL
trueu

FRÅN OFFER

TILL

ORAKEL

 

DIN INRE VISDOM

Målning - Mia Engevik

Transformerande läsning

 

Från Offer till Orakel

 

Genom denna bok vill jag hjälpa dig att minnas allt du är så att du kan bli en medveten skapare av ditt liv.

 

Jag har aldrig hittat svaren jag sökt genom den information som funnits tillgänglig. Det som fattats för mig är en helhet.

Jag började istället ställa frågor direkt till Universum och svaren kom.

Jag fick förståelsen av hur allt hänger ihop.

Hur jag som individ hänger ihop med allt, från minsta lilla atom till universums storhet.

Allt har en rytm, ett andetag och vi är en del av detta.

Om vi inte lever i förenlighet med denna rytm skapar vi obalans i våra liv vilket gör att vi lever våra liv i en ständig kamp istället för flöde och enkelhet.

Utan vetskap om detta leder detta till att vi sakta men säkert vissnar (åldras) och dör.

Genom vetskapen om hur Universum fungerar och vi som en del av det får vi en helt annan möjlighet i att leva våra liv som medvetna skapare istället för omedvetna sådana, för skapare är vi oavsett.

Jag var inte drabbad av min olycka, jag var i min omedvetenhet skaparen av denna. Jag var inte ett offer i en värld av orättvisor.

Jag var medskaparen till det.

I min omedvetenhet hade jag låtit andra styra mitt liv istället för jag själv.

I min omedvetenhet hade jag tillåtit andra ta min oskuldsfullhet och min energi.

I min omedvetenhet förstod jag inte att det inte var jag som egentligen var offret. Det var mina förövare som var det. 

Insikten om detta förändrade min syn på mig själv som hjälplös och förmindre. Jag skapade själv min verklighet utifrån mitt eget självvärde. 

Insikten i detta medförde också att jag fick förståelsen om vilket ansvar jag som individ hade.

Min olycka bidrog till olyckan i världen och på samma gång, min lycka till lyckan i världen.

Detta i sin tur gav insikten i allas vårt ansvar i detta och svårigheterna när vi inte har medvetenheten om det.

Resan började med att finna det jag sökte och att förstå vad som stod i vägen för detta och jag insåg att jag letat utanför mig själv och att det enda stället jag kunde finna detta var inom mig. 

Den relation jag hade till mig själv speglades i mina yttre relationer. 

Genom förståelsen av hur detta fungerar kan vi på ett mer medvetet sätt leva våra liv mer kärleksfullt och på samma gång vara med och skapa en värld av kärlek.

Vi är levande orakel, vi har bara glömt. 

Om vi har förståelsen om hur energi fungerar kan vi uppnå optimal hälsa oavsett ålder och skapa liv som ger glädje. 

Vi kan börja observera oss själva, vår omgivning och vår värld med medkänsla och förståelse. 

Egentligen är allt väldigt enkelt, men vi komplicerar det och det är tillbaka till enkelheten, vår natur jag vill leda er i denna bok. 

INNEHÅLL

Mia Engevik Trueu.nu Från offer till Orakel

Jag hoppas att denna läsning kommer att hjälpa dig i livet att leva det mer fullkomligt, ärligt och sant mot dig själv.

Jag hoppas det ska ge dig svaren du redan har djupt inom dig men som du inte varit medveten om att du har.

Jag hoppas det får dig att leva ditt liv som din själ och högre Jag önskar dig och att du hittar modet inom dig att välja din egen väg även om det kan storma och blåsa runtomkring dig.

Texten kommer att betyda olika saker för dig beroende var i ditt liv du befinner dig.

På det sättet är texten levande och du återkomma gång på gång till denna text och alltid uppfatta den på ett nytt sätt.

Beställ ditt exemplar

150 A4 sidor läsning

Nedladdningsbar Pdf

 

Pris: 200 kr

 

Kontakta mig så får du en länk till sidan där materialet finns

Medvetenhet 11
Vår världs problematik 12
Vår omvända flippade värld 12
Det naturliga vår natur ~ Vår natur är att vara naturliga 16
Naturligt/Onaturligt 17
Vår barndom 17
Den sociala normen 19
Informationssamhället 20
Fysisk aktivitet 21
Våra värderingar 22
Våra kroppar och vår hälsa 22
Kurer och lösningar ~ Quick Fix 24
Dieter 25
Att vara arbetsför/men i behov av läkemedel 26
Dagis/äldreomsorg 27
Diagnoser 27
Vår distans till saker och ting 28
Från en verklighet till en annan ~ Skifte i medvetande och dimensioner 29
Födseln in i skuld och skam 32
Kolonialisering ~ ägande 33
Att ha förståelsen av den djupare innebörden av detta 34
Skiftet 35
Offer/förövare medvetande 36
Det maskulina/feminina 36
Bli betraktare 37
Drama medvetande 38
Avprogrammering/omprogrammering 38
För att kunna ta reda på vilka vi behöver vi ta reda på allt vi inte är 39
Nivåer av medvetande 39
Vad är sant/inte sant 41
Ögat som ser allt 41

Vårt patriarkaliska samhälle 42
Maskulina 42
Feminina 43
Hur det maskulina/feminina värderas 44
Hur det feminina fördömts 45
Det feminina skapar vår fysiska verklighet. Gör ”matter into form” 46

Moder Jord 47
Jordning/jordenergi 47
Vikten av balans och hur den uppnås 48
Vår Jord och solsystem 49
Joner 50
Joners påverkan på vår hälsa 50
Vi har tappat bort kontakten 50
De fyra elementen/våra fyra kroppar 52
I total avskärmning från jordenergin 53
Vad blir konsekvenserna utan jordning? 53
Fotonbältet ~ transformation till högre frekvens/medvetande 54
Våra fyra kroppar 54
Vi som ett solsystem 55
En annan syn på den globala uppvärmningen 56
Vårt energisystem 56
Våra sju fysiska chakra 58
Medvetande kopplat till chakran och meridianer 59
Rot-chakrat 60
Buk/navel/sakral-chakrat 60
Solarplexus-chakrat 61
Hjärt-chakrat 62
Hals-chakrat 63
Pann-chakrat 64
Kron-chakrat 65

Micro/macro ~ Samhällsstrukturer 66
Trygghet 66
Universella Lagar 67
Gudomliga Lagar/Mänskliga Lagar 68
Kräva sanningen/veta våra Gudomliga rättigheter 69
Rätten till oss själva/våra Högre Jag 69
Rätten till sanningen och all Universell information 70
Rätten till vår suveränitet 70
Veta detta/kräva detta/inte be 70
Återkalla vår Själ 70
Det som ger oss liv – ger också allt annat liv 71
Vilken Gud har vi? Tror vi på en dömande Gud? 71
Skuld/Oskuld 72
Perspektiv på skuld 73
Ett större perspektiv på skuld 73
Vår föreställning om oss själva som skyldiga/syndare 74
Så länge vi tror på vår skuld kommer vi bli dömda 74
Skuld/värdighet 75
Skuld/oro 75
Värdighet/veta sitt värde 76
Vem värderar oss/bestämmer vårt värde? 77
Värdighet går inte att värdera 77
Snäll och duktig 78
Vår materiella värld ~ Rotchakrat 78
Rädslan håller oss separerade från varandra 79
Vår hälsa ligger i våra händer 80
Att bli sjuk är ett friskhetstecken 80
Våra känslor ~ Vår gåva 80
Vår rädsla för sjukdom och döden 81
Släppa/släppa in 82
Vår ohälsa ligger i intresse av andra 82
Dieter 82
Kroppens egen intelligens till läkning/rörelse/hälsosam mat/äta lagom 83
Fysisk aktivitet 84
Vår sexualitet ~ Buk-chakrat ~Vår villighet/vår rädsla för att bli övergivna 85
Hur detta påverkar våra sexuella relationer 86
Sex utifrån kärlek eller behov 86
Sensualitet/sexualitet ~ Solarplexus ~ Makt/kontroll/ägande 87
Vår självbild ~ Solarplexus 89
Sexualiteten utifrån hjärtat och Moder Jord ~ Hjärtchakrat 89
Tala sin sanning/Leva sin sanning ~ Halschakrat 91
Universums/Jordens/Vårt/ in och ut andetag 92
Maskulina/feminina energier ~ Givare/tagare 93
De feminina/maskulina arketyperna 94
Spelet med energier 94
Känslor ~ Feminin energi 95
Tankar ~ Maskulin energi 95
Vårt arv ~ Arvet av lidande och destruktiva beteendemönster 96
Vilka blir konsekvenserna? 97
Följderna av att associera det feminina/maskulina med våra föräldrars roller 98
Balans 99
Enhet = Gudomlighet 99
Att identifiera det maskulina/feminina som arketyper utanför oss 100
Relationer med det maskulina/feminina 101
Våra feminina/maskulina kroppar ~ Det gudomliga mötet/Hieros Gamos 101
Kärlek ur ett rädslo kontra kärleksperspektiv 102
Att av/omprogrammera oss 103
Karma/karmiska band/relationer/själskontrakt 104
Att vara i beroendeställning 104
Trygghet/förtryck 105
Att hitta tryggheten inom sig 106
Att acceptera 106
Se det som en gåva 107
Att veta när det är dags att lämna en relation 107
Offer/förövare mentaliteten 108
Dömande = Sämre/bättre medvetande 107
Dömande = Offermentalitet 109
Dömandet över dömandet 110
Falsk trygghet 110
Universum belönar oss alltid när vi väljer att gå hjärtats väg 111
Vägen ut offermentaliteten 112
Vägen till att bli mästare i sitt liv 112
Trauman i detta och tidigare liv 113
Vilken röst lyssnar vi till? 114
Vem är Jag? 114
Egot 115
Egot som en ständig kommentator 115
Vem är egot? 116
Egot en inspelning/repetering 117
Vågar vi släppa egot? ~ Egots paroll är ”Jag tänker/Jag är” 117
Något måste dö för att kunna ge liv åt något nytt 118
Den falska sanningen om egot 119
Vår fria vilja och våra val 119
Projicerande = falska sanningar om vilka vi är 120
Vår perception på vår verklighet beror på vilket perspektiv vi har 120
Vår omvärld en spegling av vårt inre 120
Borden/måsten/krav 121
Följa sin intuition = Ha tillit 122
Här och nu 123
Sårbarhet/litenhet/storhet 124
Våga möta vårt mörker 125
Att möta sin smärta/ta hand om den, eller gömma undan och springa ifrån den 125
Ju djupare vi dyker in i vårt inre desto djupare kommer vi förstå det yttre 126
Det inre barnet 127
Var det inre barnet du alltid varit 128
Rädslor 129
Vår rädsla för oss själva 129
Vår rädsla för att lyckas/misslyckas 130
Att ha en agenda ~ Ifrågasätta våra avsikter 131
Är det budskapet eller uppmärksamheten som driver oss? 131
Vilken kanal lyssnar vi på? 133
Vem är vår befälhavare? 133
Om vi inte är fyllda av vår själ och högre Jag, vad är vi då fyllda av? 134
Att välja verklighet 135
Fantasin är vår bästa vän 135
Att stå i vår egen energi 136
Att välja leva sitt liv som man själv vill leva det 136
Vår omgivnings reaktion på att vi står i vår egen energi 137
Ta hand om spiralen 138
Insikter och falska föreställningar 139
Falska förställningar 139
Att inte älska oss själva 140
Val utan värderingar 140
Bönen 141
Att bli sedd och hörd 141
Var går gränsen för vad som är möjligt eller ej och vem sätter den? 143
Mirakel som en del av ”normaliteten” 143
Att leva våra liv i vår äkthet och genuinitet 144
Försoning 144
Egots behov av lidande 145
Se saker ur ett högre perspektiv 146
Egots behov av att ha rätt 147
Lärare och elever 147
Mot gudomliga relationer 147
Integrering/balans/sammansmältning 148
Att göda det vi vill ha i livet – inte det vi inte vill ha ~ Det vi fokuserar på växer 149
Att välja väg 149
Hur mycket kan vi älska oss själva? 150

Mia Engevik trueu.nu

Den Nya Kvinnan


"Den Nya Kvinnan" finns till för alla kvinnor som har en djup och innerlig önskan om att släppa ut den Nya Kvinnan inom sig.

Som vill vara med om att skapa en rörelse som förenar oss där vi tillsammans kan skapa den värld vi alla drömmer om !

Den finns som föreläsning och även som en facebook grupp. Det finns även ett manifest för Den Nya Kvinnan för dig som vill göra ett avtal med dig själv och en ståndpunkt du har där du ärar den nya kvinnan inom dig.


Läs mer här

Kontakt

 

Email: miaengevik@trueu.nu

Phone : 073 61 51 074


Facebook